Tagastamine ja kaebused

TAGANEMISÕIGUS

Tarbijast kliendil on õigus müügilepingust 14 päeva jooksul põhjust avaldamata taganeda. Lepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil klient sai asja oma valdusse või millal sai Toote valdusse kliendi poolt märgitud kolmas isik peale vedaja.

Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks teavitage meid, st Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa aadressil Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, e-post: Sprzedaż@liftstore.pl oma taganemisotsusest müügilepingu üheselt mõistetava avaldusega, mis saadetakse meile posti või e-posti teel ülaltoodud aadressidele.

Klient võib kasutada meie veebipoe eeskirjade lisana 1 lisatud taganemisavalduse näidisvormi. Mallvormi kasutamine ei ole kohustuslik. 

Lepingust taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui klient saadab enne lepingust taganemise tähtaega informatsiooni oma lepingust taganemise õiguse kasutamise kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et kauglepingust taganemise õigus ei kehti art. 30. mai 2014. a tarbijaõiguste seaduse § 38.

LEPINGUST TAGANEMISE TAGAJÄRJED

Lepingust taganemise korral tagastame kliendile kõik temalt saadud maksed, sealhulgas kohaletoimetamise kulud (v.a lisakulud, mis tulenevad kliendi valitud tarneviisist, mis ei ole meie Internetis pakutav odavaim tavatarneviis Store) viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitati otsusest kasutada käesolevast lepingust taganemise õigust. Tagastame makse kasutades samu maksevahendeid, mida klient kasutas esialgses tehingus, kui klient ei ole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud; igal juhul ei võeta kliendil selle tagastamisega seoses mingeid tasusid. 

Juhime tähelepanu sellele, et me võime hüvitist kinni pidada kuni toote kättesaamiseni või kuni esitate meile tõendi selle tagastamise kohta, olenevalt sellest, milline sündmus toimub enne.

Palun tagastage toode Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa aadressile Sadowa 21, 05-850 Jawczyce , viivitamatult ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitati müügilepingust taganemisest. . Tähtajast peetakse kinni, kui Toode saadetakse tagasi enne 14-päevase perioodi möödumist.

Pange tähele, et klient peab kandma kauba tagastamise otsesed kulud.

GARANTII TOOTE DEFEKTIDE KOHTA

Vastavalt Art. Tsiviilseadustiku 23. aprilli 1964. a seaduse § 556. Müüja vastutab kliendi ees, kui müüdud Tootel on füüsiline või juriidiline puudus. Müüja vabaneb garantiikohustusest, kui klient teadis puudusest lepingu sõlmimise ajal.

Põhineb artiklil. Tsiviilseadustiku § 558 kohaselt on Toote müümisel tarbijaks mitteolevale kliendile Müüja garantiijärgne vastutus välistatud.

Toote kohaletoimetamine defektide garantii õiguste teostamise raames toimub Müüja kulul.

Müüja vastutab garantii alusel, kui puudus avastatakse kahe aasta jooksul alates Toote kliendile üleandmise päevast.

Garantii ei kata defekte, mis on tekkinud toodete mittesihipärasest kasutamisest.

Kui olete ettevõtja, kes sooritab oma äritegevusega mitteseotud oste, s.t te ei kogu ettevõtja ettevõtte andmete eest arvet ega arvet, on Teil õigused, mis on seotud ostetud toote puuduste garantiiga.

Toote puudustest teatamine tuleb saata e-posti teel aadressile : Sprzedaż@liftstore.pl või kirjalikult Müüja asukoha aadressile.

Kui müüdud asjal on puudus, võib klient esitada hinna alandamise või lepingust taganemise avalduse, välja arvatud juhul, kui Müüja viivitamatult ja ilma kliendile liigsete ebamugavusteta asendab puudusega asja puudusteta asjaga või kõrvaldab puuduse. See piirang ei kehti juhul, kui kaup on Müüja poolt juba asendatud või parandatud või Müüja ei ole täitnud kohustust asi asendada defektivaba asjaga või puudust kõrvaldada.

Klient võib Müüja pakutud puuduse kõrvaldamise asemel nõuda asja asendamist defektideta või asja väljavahetamise asemel nõuda puuduse kõrvaldamist, välja arvatud juhul, kui asja lepinguga vastavusse viimist. Kliendi valitud viis on võimatu või nõuaks ülemääraseid kulutusi võrreldes Müüja pakutud meetodiga.

Klient ei või lepingust taganeda, kui puudus on ebaoluline.

Kui see on vajalik füüsiliste defektide hindamiseks, tuleb Toode toimetada järgmisele aadressile: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce .

Müüja vastab kliendi päringule 14 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamise päevast. Taotluse kindlaksmääratud tähtaja jooksul läbi vaatamata jätmine võrdsustub selle vastuvõtmisega.

Müüja katab puuduste kõrvaldamise või Toote uue vastu vahetamise kulud.

GARANTII

Kaupluses müüdavatele kaupadele kehtib tootjagarantii.

Määrustega hõlmamata küsimustes tsiviilseadustiku ja Poola õiguse asjakohaste aktide sätted, samuti Euroopa Liidu õigus, eelkõige GDPR (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta).

MANUSTE LOETELU